ကမ္ဘာကျော်နာမည်ကြီး အမှတ်တံဆိပ်များ ကို ဆင်တူရိုးမှား တုပပြီး နာမည်ပေးထားကြတဲ့ ဆိုင်များနဲ့ကုန်ပစ္စည်းများ

Posted on

ကမာၻ႔ နိုင္ငံ အေတာ္မ်ားမ်ား မွာ နာမည္ႀကီး fast food ဆိုင္ေတြျ ဖစ္ၾကတဲ့ McDonald’s နဲ႕ KFC ကဲ့သို႔ ဆိုင္ေတြ ရွိၾကသလို ဆင္တူရိုးမွား ဆိုင္ေတြလည္း ရွိၾကပါတယ္။ အခ်ိဳ႕နိုင္ငံ မ်ားမွာေတာ့ ထိုနာမည္ႀကီး ဆိုင္ေ တြရဲ႕ နာမည္မ်ားကို ဆင္တူရိုးမွား တုပၿပီး အမည္ေပး႐ုံမက ကုန္ပစၥည္း အမွတ္တံဆိပ္မ်ားနဲ႕ ဆိုင္းဘုတ္ မ်ားကိုပါတုပၿပီး ဆင္တူရိုးမွားျပဳလု ပ္တတ္ၾက ပါတယ္။

ေအာက္ဘက္မွာေတာ့ ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွ နာမည္ႀကီးအ မွတ္တံဆိ ပ္မ်ားကို ဆင္တူရိုးမွားျပဳ လုပ္ထားၾကတဲ့ ကုန္ပစၥည္းမ်ားနဲ႕ ဆိုင္မ်ားရဲ႕ဓာတ္ပုံမ်ားကို စုစည္းေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

၁။

နာမည်ကြီး အမှတ်တံဆိပ်များ ကို ဆင်တူရိုးမှား တုပပြီး နာမည်ပေးထားကြတဲ့ ဆိုင်များနဲ့ကုန်ပစ္စည်းများ

၂။ KFC ၾကက္ေၾကာ္ကို ဆင္တူရိုးမွား အမည္ေပးထားတဲ့ KFG

နာမည်ကြီး အမှတ်တံဆိပ်များ ကို ဆင်တူရိုးမှား တုပပြီး နာမည်ပေးထားကြတဲ့ ဆိုင်များနဲ့ကုန်ပစ္စည်းများ

၃။ သူကေတာ့ KFD

နာမည်ကြီး အမှတ်တံဆိပ်များ ကို ဆင်တူရိုးမှား တုပပြီး နာမည်ပေးထားကြတဲ့ ဆိုင်များနဲ့ကုန်ပစ္စည်းများ

၄။ အံမယ္ သူက RFC

နာမည်ကြီး အမှတ်တံဆိပ်များ ကို ဆင်တူရိုးမှား တုပပြီး နာမည်ပေးထားကြတဲ့ ဆိုင်များနဲ့ကုန်ပစ္စည်းများ

၅။ သူကလည္းတစ္မ်ိဳး MFC

နာမည်ကြီး အမှတ်တံဆိပ်များ ကို ဆင်တူရိုးမှား တုပပြီး နာမည်ပေးထားကြတဲ့ ဆိုင်များနဲ့ကုန်ပစ္စည်းများ

၆။ Starbucks ကို ဆင္တူရိုးမွား အမည္ေပးထားတာ

နာမည်ကြီး အမှတ်တံဆိပ်များ ကို ဆင်တူရိုးမှား တုပပြီး နာမည်ပေးထားကြတဲ့ ဆိုင်များနဲ့ကုန်ပစ္စည်းများ

၇။ သူကေတာ့ SUN BUCKS

နာမည်ကြီး အမှတ်တံဆိပ်များ ကို ဆင်တူရိုးမှား တုပပြီး နာမည်ပေးထားကြတဲ့ ဆိုင်များနဲ့ကုန်ပစ္စည်းများ

၈။ Nike ကို ဆင္တူရိုးမွား အမည္ေပးထားတဲ့ KINE

နာမည်ကြီး အမှတ်တံဆိပ်များ ကို ဆင်တူရိုးမှား တုပပြီး နာမည်ပေးထားကြတဲ့ ဆိုင်များနဲ့ကုန်ပစ္စည်းများ

၉။ သူကေတာ့ HIKE

နာမည်ကြီး အမှတ်တံဆိပ်များ ကို ဆင်တူရိုးမှား တုပပြီး နာမည်ပေးထားကြတဲ့ ဆိုင်များနဲ့ကုန်ပစ္စည်းများ

၁၀။ SAMSUNG ကို ဆင္တူရိုးမွား အမည္ေပးထားတဲ့ SIVNSUNG

နာမည်ကြီး အမှတ်တံဆိပ်များ ကို ဆင်တူရိုးမှား တုပပြီး နာမည်ပေးထားကြတဲ့ ဆိုင်များနဲ့ကုန်ပစ္စည်းများ

၁၁။ 7 ELEVEN ကို တုပထားတဲ့ 7 TWELVE

နာမည်ကြီး အမှတ်တံဆိပ်များ ကို ဆင်တူရိုးမှား တုပပြီး နာမည်ပေးထားကြတဲ့ ဆိုင်များနဲ့ကုန်ပစ္စည်းများ

၁၂။ သူကေတာ့ 7 ELEPHANT

နာမည်ကြီး အမှတ်တံဆိပ်များ ကို ဆင်တူရိုးမှား တုပပြီး နာမည်ပေးထားကြတဲ့ ဆိုင်များနဲ့ကုန်ပစ္စည်းများ

၁၃။ Kit Kat ကို တုပထားတဲ့ Kat Kot

နာမည်ကြီး အမှတ်တံဆိပ်များ ကို ဆင်တူရိုးမှား တုပပြီး နာမည်ပေးထားကြတဲ့ ဆိုင်များနဲ့ကုန်ပစ္စည်းများ

၁၄။ Adidas ကို တုပထားတဲ့ Aids

နာမည်ကြီး အမှတ်တံဆိပ်များ ကို ဆင်တူရိုးမှား တုပပြီး နာမည်ပေးထားကြတဲ့ ဆိုင်များနဲ့ကုန်ပစ္စည်းများ

၁၅။ သူကေတာ့တစ္မ်ိဳး Abibas

နာမည်ကြီး အမှတ်တံဆိပ်များ ကို ဆင်တူရိုးမှား တုပပြီး နာမည်ပေးထားကြတဲ့ ဆိုင်များနဲ့ကုန်ပစ္စည်းများ

၁၆။

နာမည်ကြီး အမှတ်တံဆိပ်များ ကို ဆင်တူရိုးမှား တုပပြီး နာမည်ပေးထားကြတဲ့ ဆိုင်များနဲ့ကုန်ပစ္စည်းများ

၁၇။ SONY ကို တုပထားတဲ့ FONY

နာမည်ကြီး အမှတ်တံဆိပ်များ ကို ဆင်တူရိုးမှား တုပပြီး နာမည်ပေးထားကြတဲ့ ဆိုင်များနဲ့ကုန်ပစ္စည်းများ

၁၈။ beats by dr.dre ကို တုပထားတဲ့ deats by br.dre

နာမည်ကြီး အမှတ်တံဆိပ်များ ကို ဆင်တူရိုးမှား တုပပြီး နာမည်ပေးထားကြတဲ့ ဆိုင်များနဲ့ကုန်ပစ္စည်းများ

၁၉။ Super Man မဟုတ္တဲ့ Special Man

နာမည်ကြီး အမှတ်တံဆိပ်များ ကို ဆင်တူရိုးမှား တုပပြီး နာမည်ပေးထားကြတဲ့ ဆိုင်များနဲ့ကုန်ပစ္စည်းများ

၂၀။ Nokia ကို တုပထားတဲ့ Nokla

နာမည်ကြီး အမှတ်တံဆိပ်များ ကို ဆင်တူရိုးမှား တုပပြီး နာမည်ပေးထားကြတဲ့ ဆိုင်များနဲ့ကုန်ပစ္စည်းများ

၂၁။ Calvin Klein ကို တုပထားတဲ့ Chlain Klain

နာမည်ကြီး အမှတ်တံဆိပ်များ ကို ဆင်တူရိုးမှား တုပပြီး နာမည်ပေးထားကြတဲ့ ဆိုင်များနဲ့ကုန်ပစ္စည်းများ

၂၂။ OREO ကို တုပထားတဲ့ BORIO

နာမည်ကြီး အမှတ်တံဆိပ်များ ကို ဆင်တူရိုးမှား တုပပြီး နာမည်ပေးထားကြတဲ့ ဆိုင်များနဲ့ကုန်ပစ္စည်းများ

၂၃။ Ray-Ban ကို တုပထားတဲ့ Roy Bom

နာမည်ကြီး အမှတ်တံဆိပ်များ ကို ဆင်တူရိုးမှား တုပပြီး နာမည်ပေးထားကြတဲ့ ဆိုင်များနဲ့ကုန်ပစ္စည်းများ

၂၄။ Fila ကို တုပထားတဲ့ FTZA

နာမည်ကြီး အမှတ်တံဆိပ်များ ကို ဆင်တူရိုးမှား တုပပြီး နာမည်ပေးထားကြတဲ့ ဆိုင်များနဲ့ကုန်ပစ္စည်းများ

၂၅။ Dove ကို တုပထားတဲ့ Dave

နာမည်ကြီး အမှတ်တံဆိပ်များ ကို ဆင်တူရိုးမှား တုပပြီး နာမည်ပေးထားကြတဲ့ ဆိုင်များနဲ့ကုန်ပစ္စည်းများ

Leave a Reply

Your email address will not be published.