ဂျပန်ဆာမူရိုင်းများ နဲ့ ပတ်သက်သော ဗဟုသုတရစရာ ထူးထူးဆန်းဆန်း အကြောင်းအရာများ

Posted on

ဂျပန်အ‌ေြ ကာင်း ပြောရမယ်ဆိုရင် တော်တော် များများကဆာ မူရိုင်းကို သိကြမှာဖြစ် ပါတယ်။ရှေး ဘုရင်လက်ထက်မှာ စစ်သည်အေ နနဲ့ဆမူ ရိုင်းကိုအ သုံးပြုကြပါတယ်။

စစ်ပွဲများ မှာခက်ထန်တဲ့အြ ပုအမူနဲ့ပြင်းထန်တဲ့အနိုင် ရလိုစိတ် နဲ့တည်ငြိမ်တဲ့အ မူအရာများကိုတွေ ့မြင်နိုင်ပါတ ယ်။ဟဲအိယန်ခေ တ်မှာပိုထ င်ရှားပြီး၊ဂျပန်ရဲ့ထ င်ရှားတဲ့သ မိုင်းမှာနာမ ည်ကြီးပါတယ်။

ကာမကု ရခေတ်အချိန်ကာ လနဲ့မုရောမချခေတ်အချိ န်ကာလမှာ ပိုပြီးထင်ရှားခဲ့ပါတ ယ်။ကိုးရာ စုနဲ့ဆယ်ရာစုတွင်ဆ မူရိုင်းအဖွဲ့ များပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီး၊ဟဲအိ ယန်ခေတ် မှာတော့တော်ဝ င်မိသားစုနှ င့်မင်းမျိုးအနွယ်ဝ င်များအမှုေ တာ်ထမ်းဆော င်ခဲ့ပါတယ်။

စစ်အဝတ်အ စားပုံစံကခန့် ညားလှပြီး၊အမြဲမပါမဖြ စ်ဆောင်ထားတာက ကင်ဒိုဓါးရှ ည်ဖြစ်ပါတယ်။ တာဝန်ပေး အပ်မှုကိုအဆုံးထိတာ ဝန်ယူတတ် ပြီး၊တာဝ န်မကျေရင်လည်းအပြစ်ပေးတာ ကိုကျေေ ကျနပ်နပ်ခံယူ တတ်ပါ တယ်။

အပေါ်ဝတ် ရုံမှထူထပ်တဲ့သံကာ ဝတ်ရုံဖြင့်၊ခေါ င်းမှာလည်းသံဇကာနြဲ့ ပုလုပ်ထားတဲ့ထူး ထပ်တဲ့ခေါင်းစွပ်နဲ့ခ က်ထန်တဲ့မျ က်နှာဖုံးကိုတ န်ဆာ ဆင်ထားပါတယ်။ဒီလို ဝတ်စုံကတော့ စစ်တိုက်ထွ က်တဲ့အချိန်မှာအ ဓိကအ သုံးပြုပါတယ်။

ခါးဘေးမှာ လည်း ဂျပန်ကင်ဒိုဓါးကို ချိတ်ဆွဲထားပြီး၊ ခက် ထန်တဲ့ပုံစံအနေ အထားရှိပါတ ယ်။လျင်မြန်တဲ့ဓါးကွက်ေ တွနဲ့တိုက်ပွဲေ တွမှပြင်းထန် တဲ့စိတ်ဓါ တ်တွေကြော င့်အနိုင်ရ၊နာမ ည်ကြီးလှပါ တယ်။

မကြောက်မေ ရွ့တိုက်ခတ်တတ်ပြီး၊ ဆာမူရိုင်းရဲ့ေ လးစားဖွယ်အမူ အရာက ကိုယ်ကျိုးစွန့်ြ ခင်းအမူအရာဖြစ်ပါ တယ်။ဆာ မူရိုင်းကိုလည်း ခွဲခြား ထားပြီး ဘူရှီလို့ခေါ်တဲ့ အလယ် လတ်တန်းစားနဲ ့အထက်တန်းစားစစ်သူ ရဲကောင်း တို့ရဲ့အဆင့်အတ န်းများအေ နနဲ့ဆ က်စပ်သုံးစွဲလေ့ရှိပါ တယ်။

ခြောက်ရာစုမှာ ဆာမူရိုင်းပုံစံများကိုပြုပြ င်ပြောင်းလဲခဲ့ပါ တယ်။တိုင်းပြည်ြ ပုပြင်ပြောင်းလဲရေးအေ ရးကြီးတဲ့တစ် ခုအနေနဲ့တန်ဂျိဘုရင် ရဲ့လက်ထက်ေ အဒီ၆၄၆မှာပြုပြင်ေြ ပာင်းလဲေ ရးများကိုသိသာစွာေြ ပာင်းလဲခဲ့ပြီး၊ ယဉ်ကျေးမှုထုံစံများ၊အု ပ်ချုပ်ရေးနည်း လမ်းများကိုြ ပန်လည်အစ ပျိုးပြုပြင်ခဲ့ပါတယ်။

ဆာမူရိုင်းစစ် သားများအနေ နဲ့အဲခေတ်အခါကအ ခွန်အခများက င်းလွတ်ခွင့်ရခဲ့ပါတ ယ်။စစ်တ ပ်ပုံစံကိုလည်း ဂန်ဒန်ဆေးေ ခတ်မှာ စနစ်တကျဖွဲ့စည်းခြဲ့ ပီး၊အဲဒီေ ခတ်အခါ မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ချိ န်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။

နောက်ပိုင်းမှာတိုင်း ဟိုဥပဒေပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီး ၊မင်းမူထမ်းဥပေ ဒကိုအဆင့်ဆယ့်နှ စ်ဆယ့်ခွဲခြားခဲ့ပါတယ်။ ပထမဆုံးအ ဆင့်ကိုအဆင့်မြင့် အရာရှိအ ဆင့်နဲ့အကြံပေး အရာရှိအဆင့်ြ ဖစ်ပါတယ်။

အဆင့်ခြောက် ရဲ့အောက်ကိုဆာ မူရိုင်းအဆင့်အဖြစ်သ တ်မှတ်ပါတ ယ်။ရှစ်ရာစုနဲ့ကိုးရာစုနှော င်းပိုင်းမှာကမ်မု ဘုရင်ကဟွန်ရှူးေြ မာက်ပိုင်းကို သိမ်းပိုက်ရန်အဆင့်ြ မင့်တင်ခဲ့ပြီး၊မြင်းစီးတိုက် ခိုက်ခြင်းနဲ့လြေး မှားတို့ကိုပိုမိုတတ်ေြ မှာက်အော င်လေ့လာသင်ယူစေခဲ့ ပါတယ်။

ခုနှစ်ရာစုမှကိုးရာ စုမှာပညာတတ်အေြ မာက်အများရှိ လာခဲ့ပါတယ်။နော က်ပိုင်းခေတ်တွေမှာကမ်မူဘု ရင်ဟာစစ် တပ်ကိုဖျက်သိမ်း ခဲ့ပြီး၊ဘုရင်အာဏာတဖြ ည်းဖြည်းမှေးမှိန် ခဲ့ပါတယ်။ ထိုခေတ်အခါက ဆာမူရိုင်းဟာဘုရင်နဲ့မ င်မူထမ်းများကိုအဓိကခစားကြ ရပါတယ်။

အရင်တုန်းက ဆာမူရိုင်းလို့မေခါ်ကြ ဘဲအွန်နာဘူဂေးရှားလို့ခေါ်ပါ တယ်။အဲေ ခတ်အခါကအထက်တ န်းစားအလွှာများကို အကာအ ကွယ်ပေးရတဲ့အဖွဲ့အစည်းြ ဖစ်ပါတယ်။

စက်မှုမထွန်း ကားမှီခေတ်ကာလ မှာစစ်ရေး၊စီးပွားရေး၊နိုင်ငံရေး အစရှိတဲ့နေရာများ မှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသ မီးများအနေနဲ့လည်း လက် နက်ပေါင်းစုံကာကွ ယ်ရေးတတ်မြော က်ထားရပါတယ်။

အမျိုးသမီးသူရဲကော င်းများကို အွန်နာဘူးဂေး သူရဲကောင်းများအြ ဖစ်အသိအမှတ်ပြုပြီး ၊ဆာမူရိုင်း အမျိုးသားနည်းပါး မှုဖြေရှင်းဖို့အ တွက်ေ လ့ကျင့်သင်ြ ပးထားခြင်းဖြစ်ပါ တယ်။

ဆာမူရိုင်းစိတ်ဓါ တ်ကလည်းလေးစားဖွယ်ေ ကာင်းပြီး၊သစ္စာ ရှိခြင်း၊တာဝန်ကျေပြွန်ခြင်း ၊ဂုဏ်သိက္ခရှိခြင်း များနဲ့ပြည့်စုံပါတ ယ်။သခင် အပေါ် သစ္စာရှိပြီး၊ရဲရင့်တဲ့ စိတ်ဓါတ်များပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့သူရဲကော င်းဖြစ်ပါတယ်။

ပြတ်သားတဲ့စိတ် ဓါတ်ကြောင့်နာမည်ကြီး လှပါတယ်။မိမိတာဝ န်ကိုအဆုံးထိယူတတ်ကြပြီး ၊တာဝန်မကျေ ပွန်ခဲ့ရင်မိ မိကိုယ်ကိုအဆုံး စီရင်တဲ့အထြိ ပင်းထန်တဲ့စိတ် ဓါတ်များရှိခြင်းေြ ကာင့်အခုထက်တိုင် နာမည်ကြီးခြင်းြ ဖစ်ပါတယ်။Crd

Zawgyi Version

ဂ်ပန္အ‌ေျ ကာင္း ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားကဆာ မူရိုင္းကို သိၾကမွာျဖစ္ ပါတယ္။ေရွး ဘုရင္လက္ထက္မွာ စစ္သည္ေအ နနဲ႔ဆမူ ရိုင္းကိုအ သုံးျပဳၾကပါတယ္။

စစ္ပြဲမ်ား မွာခက္ထန္တဲ့ၾအ ပုအမူနဲ႔ျပင္းထန္တဲ့အနိုင္ ရလိုစိတ္ နဲ႔တည္ၿငိမ္တဲ့အ မူအရာမ်ားကိုေတြ ့ျမင္နိုင္ပါတ ယ္။ဟဲအိယန္ေခ တ္မွာပိုထ င္ရွားၿပီး၊ဂ်ပန္ရဲ့ထ င္ရွားတဲ့သ မိုင္းမွာနာမ ည္ႀကီးပါတယ္။

ကာမကု ရေခတ္အခ်ိန္ကာ လနဲ႔မုေရာမခ်ေခတ္အခ်ိ န္ကာလမွာ ပိုၿပီးထင္ရွားခဲ့ပါတ ယ္။ကိုးရာ စုနဲ႔ဆယ္ရာစုတြင္ဆ မူရိုင္းအဖြဲ႕ မ်ားေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး၊ဟဲအိ ယန္ေခတ္ မွာေတာ့ေတာ္ဝ င္မိသားစုႏွ င့္မင္းမ်ိဳးအႏြယ္ဝ င္မ်ားအမႈေ တာ္ထမ္းေဆာ င္ခဲ့ပါတယ္။

စစ္အဝတ္အ စားပုံစံကခန႔္ ညားလွၿပီး၊အျမဲမပါမၿဖ စ္ေဆာင္ထားတာက ကင္ဒိုဓါးရွ ည္ျဖစ္ပါတယ္။ တာဝန္ေပး အပ္မႈကိုအဆုံးထိတာ ဝန္ယူတတ္ ၿပီး၊တာဝ န္မေက်ရင္လည္းအျပစ္ေပးတာ ကိုေက်ေ က်နပ္နပ္ခံယူ တတ္ပါ တယ္။

အေပၚဝတ္ ႐ုံမွထူထပ္တဲ့သံကာ ဝတ္႐ုံျဖင့္၊ေခါ င္းမွာလည္းသံဇကာျနဲ႔ ပုလုပ္ထားတဲ့ထူး ထပ္တဲ့ေခါင္းစြပ္နဲ႔ခ က္ထန္တဲ့မ် က္ႏွာဖုံးကိုတ န္ဆာ ဆင္ထားပါတယ္။ဒီလို ဝတ္စုံကေတာ့ စစ္တိုက္ထြ က္တဲ့အခ်ိန္မွာအ ဓိကအ သုံးျပဳပါတယ္။

ခါးေဘးမွာ လည္း ဂ်ပန္ကင္ဒိုဓါးကို ခ်ိတ္ဆြဲထားၿပီး၊ ခက္ ထန္တဲ့ပုံစံအေန အထားရွိပါတ ယ္။လ်င္ျမန္တဲ့ဓါးကြက္ေ တြနဲ႔တိုက္ပြဲေ တြမွျပင္းထန္ တဲ့စိတ္ဓါ တ္ေတြေၾကာ င့္အနိုင္ရ၊နာမ ည္ႀကီးလွပါ တယ္။

မေၾကာက္ေမ ရြ႕တိုက္ခတ္တတ္ၿပီး၊ ဆာမူရိုင္းရဲ့ေ လးစားဖြယ္အမူ အရာက ကိုယ္က်ိဳးစြန႔္ျ ခင္းအမူအရာျဖစ္ပါ တယ္။ဆာ မူရိုင္းကိုလည္း ခြဲျခား ထားၿပီး ဘူရွီလို႔ေခၚတဲ့ အလယ္ လတ္တန္းစားနဲ ့အထက္တန္းစားစစ္သူ ရဲေကာင္း တို႔ရဲ့အဆင့္အတ န္းမ်ားေအ နနဲ႔ဆ က္စပ္သုံးစြဲေလ့ရွိပါ တယ္။

ေျခာက္ရာစုမွာ ဆာမူရိုင္းပုံစံမ်ားကိုျပဳၿပ င္ေျပာင္းလဲခဲ့ပါ တယ္။တိုင္းျပည္ျ ပုျပင္ေျပာင္းလဲေရးေအ ရးႀကီးတဲ့တစ္ ခုအေနနဲ႔တန္ဂ်ိဘုရင္ ရဲ့လက္ထက္ေ အဒီ၆၄၆မွာျပဳျပင္ေျ ပာင္းလဲေ ရးမ်ားကိုသိသာစြာေျ ပာင္းလဲခဲ့ၿပီး၊ ယဥ္ေက်းမႈထုံစံမ်ား၊အု ပ္ခ်ဳပ္ေရးနည္း လမ္းမ်ားကိုျ ပန္လည္အစ ပ်ိဳးျပဳျပင္ခဲ့ပါတယ္။

ဆာမူရိုင္းစစ္ သားမ်ားအေန နဲ႔အဲေခတ္အခါကအ ခြန္အခမ်ားက င္းလြတ္ခြင့္ရခဲ့ပါတ ယ္။စစ္တ ပ္ပုံစံကိုလည္း ဂန္ဒန္ေဆးေ ခတ္မွာ စနစ္တက်ဖြဲ႕စည္းျခဲ့ ပီး၊အဲဒီေ ခတ္အခါ မွာတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ်ိ န္ၾကာျမင့္ခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္ပိုင္းမွာတိုင္း ဟိုဥပေဒေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး ၊မင္းမူထမ္းဥေပ ဒကိုအဆင့္ဆယ့္ႏွ စ္ဆယ့္ခြဲျခားခဲ့ပါတယ္။ ပထမဆုံးအ ဆင့္ကိုအဆင့္ျမင့္ အရာရွိအ ဆင့္နဲ႔အႀကံေပး အရာရွိအဆင့္ျ ဖစ္ပါတယ္။

အဆင့္ေျခာက္ ရဲ့ေအာက္ကိုဆာ မူရိုင္းအဆင့္အျဖစ္သ တ္မွတ္ပါတ ယ္။ရွစ္ရာစုနဲ႔ကိုးရာစုေႏွာ င္းပိုင္းမွာကမ္မု ဘုရင္ကဟြန္ရႉးေျ မာက္ပိုင္းကို သိမ္းပိုက္ရန္အဆင့္ျ မင့္တင္ခဲ့ၿပီး၊ျမင္းစီးတိုက္ ခိုက္ျခင္းနဲ႔ေၾလး မွားတို႔ကိုပိုမိုတတ္ေျ မွာက္ေအာ င္ေလ့လာသင္ယူေစခဲ့ ပါတယ္။

ခုႏွစ္ရာစုမွကိုးရာ စုမွာပညာတတ္ေၾအ မာက္အမ်ားရွိ လာခဲ့ပါတယ္။ေနာ က္ပိုင္းေခတ္ေတြမွာကမ္မူဘု ရင္ဟာစစ္ တပ္ကိုဖ်က္သိမ္း ခဲ့ၿပီး၊ဘုရင္အာဏာတၿဖ ည္းျဖည္းေမွးမွိန္ ခဲ့ပါတယ္။ ထိုေခတ္အခါက ဆာမူရိုင္းဟာဘုရင္နဲ႔မ င္မူထမ္းမ်ားကိုအဓိကခစားၾက ရပါတယ္။

အရင္တုန္းက ဆာမူရိုင္းလို႔ေမခၚၾက ဘဲအြန္နာဘူေဂးရွားလို႔ေခၚပါ တယ္။အဲေ ခတ္အခါကအထက္တ န္းစားအလႊာမ်ားကို အကာအ ကြယ္ေပးရတဲ့အဖြဲ႕အစည္းျ ဖစ္ပါတယ္။

စက္မႈမထြန္း ကားမွီေခတ္ကာလ မွာစစ္ေရး၊စီးပြားေရး၊နိုင္ငံေရး အစရွိတဲ့ေနရာမ်ား မွာပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။အမ်ိဳးသ မီးမ်ားအေနနဲ႔လည္း လက္ နက္ေပါင္းစုံကာကြ ယ္ေရးတတ္ေျမာ က္ထားရပါတယ္။

အမ်ိဳးသမီးသူရဲေကာ င္းမ်ားကို အြန္နာဘူးေဂး သူရဲေကာင္းမ်ားၾအ ဖစ္အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ၊ဆာမူရိုင္း အမ်ိဳးသားနည္းပါး မႈေျဖရွင္းဖို႔အ တြက္ေ လ့က်င့္သင္ျ ပးထားျခင္းျဖစ္ပါ တယ္။

ဆာမူရိုင္းစိတ္ဓါ တ္ကလည္းေလးစားဖြယ္ေ ကာင္းၿပီး၊သစၥာ ရွိျခင္း၊တာဝန္ေက်ႁပြန္ျခင္း ၊ဂုဏ္သိကၡရွိျခင္း မ်ားနဲ႔ျပည့္စုံပါတ ယ္။သခင္ အေပၚ သစၥာရွိၿပီး၊ရဲရင့္တဲ့ စိတ္ဓါတ္မ်ားပိုင္ဆိုင္ ထားတဲ့သူရဲေကာ င္းျဖစ္ပါတယ္။

ျပတ္သားတဲ့စိတ္ ဓါတ္ေၾကာင့္နာမည္ႀကီး လွပါတယ္။မိမိတာဝ န္ကိုအဆုံးထိယူတတ္ၾကၿပီး ၊တာဝန္မေက် ပြန္ခဲ့ရင္မိ မိကိုယ္ကိုအဆုံး စီရင္တဲ့အႀထိ ပင္းထန္တဲ့စိတ္ ဓါတ္မ်ားရွိျခင္းေျ ကာင့္အခုထက္တိုင္ နာမည္ႀကီးျခင္းျ ဖစ္ပါတယ္။Crd

Leave a Reply

Your email address will not be published.