သဘာဝအတိုင်း ပျက်စီးဖို့ခက်ခဲလွန်းနေတဲ့ ပလတ်စတစ် ကိုစားသုံးရှင်သန်တဲ့ ရောနှောဘက်တီးရီးယားကို ဖန်တီးကြသူများ

Posted on

ပလပၥတ စၠိဳ ေ်ခဖ္ကၱဲ့ bacterial cocktail လို႔ေခၚတဲ့ ေရာေႏြာ ဘကၱီးရီးယားကို ဟႏ္ေဂရီက ဇီဝဓါတုပညာ႐ြင္ ၂ ဦး ဖႏၲီးလိုကၱဲ့ ေအၾကာင္း ေ်ပာ်ေပပးပါမယ္။

Liz Madaras။ ။ “က္မတို႔က Poliloop ကုမၸဏီကို ပူးႀတဲတၫ္ေ ထာငၳားပါတယ္။ ပလပၥတစ္ေၾတ ေ်ခဖ္ကၱဲ့ ဘကၱီးရီးယား တီၾထငၱဲ့ ဟႏ္ေဂရီယႏ္ ဇီဝ- နၫ္းပညာကုမၸဏီပါ” ဇီဝဓါတု ပညာ႐ြင္ Liz Madaras က ေ်ပာၾသားတာပါ။

ပလတ်စတစ် ကိုစားသုံးရှင်သန်တဲ့ ရောနှောဘက်တီးရီးယားကို ဖန်တီးကြသူများ

Liz Madaras နဲ႕ သူငယၡ္ င္း်ဖစ္သဴ Krisztina Levay တို႔ ဟာ ဟႏ္ေဂရီနိုင္ငံ Budapest ေအ်ခစိုက္ Poliloop ကုမၸဏီကို တၫ္ေထာငၱာ သိပၼၾကာေသးပါဘူး။ သူတို႔ ၂ ဦးဟာ Budapest University of Technology နၫ္းပညာ တကၠသိုလၼြာ ေဆးဝါးဓါတုနဲ႕ အငၢ္ငၷီယာ ႀဘဲ႕ၾလႏၲႏ္းတကၡ္ိႏၼြာ ေၾတ႕ဆုံခဲ့ၾကတာ ်ဖစ္ၿပီး သဘာဝဝႏ္းက္ငၠိဳ ဘယႅိဳ အကူညီေပးနိုငၼလဲ ဆိုတာကို စၪ္းစားၿပီး သုေတသေနၾတ လၾကၱဲလု ပ္ေဆာငၡဲ့ၾကတာပါ။ ၂ ႏြစ္ေလာက္ သုေတသနလု ပၡဲ့တဲ့ေနာက္ ဘကၱီးရီးယား ေကာက္ေတးကို တီၾထငၷိဳငၡဲ့ၾကပါတယ္

သူတို႔ရဲ႕ ဒီဘကၱီးရီးယား ေကာက္ေ တးဟာ ဘယၸလပ္ စတစၼ္ိဳးကို မဆို သီတင္းပတ္အနၫ္းငယ္ အၾတင္းမြာပဲ စားပစၷိဳငၱာ ေၾတ႕ရတဲ့ အၾတက္ သူတို႔ရဲ႕ ေကာက္ေတးကို ကမာၻ႔ဝႏ္းက္င္ည စ္ညမ္းမႈ ်ပႆနာ ေ်ဖ႐ြင္းေရး အၾတက္ ေအ်ဖထု တ္ေပးနိုငၼယ္ လို႔သူတို႔က ယုံၾကၫ္ေနတာပါ။ ဘကၱီးရီးယား ကို တမ္ိဳးထဲ မသုံးပဲ ေရာစပ္ၿပီး သုံးတာဟာ ပလပၥတစ္ အမ္ိဳးမ္ိဳးကို ေ်ခဖ္ကၷိဳငၹိဳ႕ လုပၱာပါ လို႔လၫ္း Liz က ႐ြင္း်ပပါတယ္။

Liz Madaras။ ။“Bacterial cocktail လို႔ေခၚတဲ့ ေရာေႏြာ ဘကၱီးရီးယား က ပလပၥတစ္ေၾတကို စားနိုငၸါတယ္။ ပလပၥတ စၦိဳတာက ေမာႅီက္ဴးေၾတ သိပ္ရႈပ္ရႈပ္ေၾထးေၾထးနဲ႕ ၿဖဲ႕စၫ္းထားတဲ့ ပစၥၫ္းေၾတ ်ဖစၱဲ့ အၾတက္ ဘကၱီးရီးယား တမ္ိဳးထဲဆို ရင္ အလုပၼ်ဖစႅိဳ႕ အခုလို ေရာထား တာကို ထုတ္ရတာပါ။ က္မတို႔ ေန႕တိုင္းသုံးေနတဲ့ ပစၥၫ္းေၾတကို ၾကည့္ရင္ သူတို႔ကိုလုပ္ ထားတဲ့ ပလပၥတစ္ အမ္ိဳးအစားက ေအတာ္ ႀကီးကို မ္ား သလို သူတို႔ကိုဖ ႏၲီးထားတဲ့ ဓါတၸစၥၫ္းကလၫ္း မ္ိဳးစုံမို႔ ခုလို ေရာေႏြာ ဘကၱီးရီးယား ေကာက္ေတးကို ထုတ္ရတာပါ။”

ပလတ်စတစ် ကိုစားသုံးရှင်သန်တဲ့ ရောနှောဘက်တီးရီးယားကို ဖန်တီးကြသူများ

သူတို႔ရဲ႕ ေကာက္ေ တးဟာ တခါသုံး ပလပၥတစ္ ဘယ္အ မ္ိဳးအစားကို ်ဖစ္်ဖစ္ သီတင္းပတ္ ၇ ပတ္အ ၾတင္းမြာပဲ စားပစၷိဳင္သလို ဒီလို ေ်ခဖ္ကၹိဳ႕ အၾတက္ ဓါတုဆိုင္ရာ လုပ္ငႏ္းစၪ္ေၾတ လုပၥရာမလိုပါဘူး။ ဒါ့အ်ပင္ ဓါတ္ေ်ပာင္းဖို႔ တ်ခား ဓါတုပစၥၫ္းေၾတနဲ႕ ႀကိဳတင္်ပဳ်ပင္ေပး စရာလၫ္း မလိုဘူးလို႔လၫ္း ေ်ပာပါတယ္။

သူတို႔ရဲ႕ ဘကၱီးရီးယားေ လးေၾတဟာ သူတို႔ ဓါၾတၡဲခႏ္းထဲက incubator ပိုးေျမးစက္ ထဲမြာ ေနၾကပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ပိုးေျမးတဲ့ စတိုခႏ္းထဲမြာေတာ့ စမ္းသပၼႈေကန ရတဲ့ ေရာစပၳားတဲ့ ဘကၱီးရီးယား ေကာက္ေ တးမ္ိဳးစုံ ႐ြိသလို ေမရာေႏြာေရသးတဲ့ ဘကၱီးရီးယား အမ္ိဳးစား သက္သကၠိဳလၫ္း ဒီစကၳဲမြာပဲ သိမ္းထားတာပါ။

ရိုကၱာ သတင္းဌာေနမး်မႏ္းခႏ္းမြာ Liz က ကမာၻတလႊားမြာ ျစန႔ၸစ္ ပလပၥတ စ္ေေၾတၾကာင့္ ညစ္ညမ္းလာရတဲ့ ်ပႆနာဟာ ေအတာ္ေ်ဖ႐ြင္းဖို႔ လိုအပ္ေနတဲ့ ်ပႆနာလို႔ သူတို႔်မငၱဲ့ အၾတက္ ဒါကို ေ်ဖ႐ြင္းနိုငၹိဳ႕ သုေတသေနၾတ လုပၡဲ့တယ္ လို႔ ေ်ပာပါတယ္။ သူတို႔ တၾတၠ ၽမ္းတဲ့ ဇီဝနၫ္းပညာနဲ႕ ဓါတုအငၢ္ငၷီယာနၫ္းပညာေၾတကို ေပါင္းၿပီး ပလပၥတစ္ေၾတကို သူတို႔လာရာဘဝကို ်ပႏ္ၿပီး ပို႔ေပးနိုင္ေအာင္ သ ဘာဝအတိုင္း လၫ္ေနတဲ့ သံသရာ စက္ဝႏ္းထဲ ်ပႏ္ေရာက္ၾသားေစမယ့္ ေအ်ေခေနၾတကို ဖႏၲီးေပးဖို႔ သူတို႔ ဆုံး်ဖတၡဲ့တာပါတဲ့။

Liz Madaras။ ။“ ဓါတ္သဘာဝ ပ္ကၥီးတဲ့ လုပ္ငႏ္းစၪ္ဟာ တက ယ္ေတာ့ သစ္႐ၾက္ေလးေၾတ ေဆာင္းေကန ေႏျဦးရာသီအထိ ေမၾတ႕ရပဲ ေပ္ာက္ၾသားတာမ္ိဳးနဲ႕ သိပၠိဳတူပါတယ္။ ေပါင္းစုေနတဲ့ အဏုဇီဝ ပိုးမႊားေလးေၾတ က သူတို႔ကို ေ်ခဖ္က္ေ ပးတာပါ။ ဇီဝ႐ုပ္ႂၾကင္းေလာငၥာေပၚ ေအ်ခတၫၳဳတၳားတဲ့ ပလပၥတစ္ေၾတ နဲ႕ က္မတို႔ရဲ႕ ဘကၱီးရီးယား ေလးေၾတရဲ႕ လုပ္ေဆာငၼႈကလၫ္း ဒါမ္ိဳးပါပဲ” လို႔ Liz က ေ်ပာပါတယ္။

ပလတ်စတစ် ကိုစားသုံးရှင်သန်တဲ့ ရောနှောဘက်တီးရီးယားကို ဖန်တီးကြသူများ

သူတို႔ရဲ႕ ဘကၱီးရီးယား ေလးေၾတဟာ Polylactic acid ်ဖစၱဲ့ PLA ပလပၥတစ္ အမ္ိဳးအစားကိုလၫ္း ၾလၾယႅယၠဴကူ ေ်ခဖ္ကၷိဳျငၥမ္း ႐ြိပါတယ္။

ၿဗိတိႏၷဲ႕ ေအမရိကႏၠ သိပၸံပညာ႐ြင္ေၾတဟာ ပလပၥတစၠိဳ စားတဲ့ အငၨိဳင္းတမ္ိဳးကို ၾထငၷိဳငၡဲ့ပါတယ္။ ဒီအငၨိဳင္းက PET လို႔ အတိုေကာက္ေခၚတဲ့ poly ethylene terephthalate ကို စားပစၷိဳငၸါတယ္။ ဒီ PET အမ္ိဳးအစား ပလပၥတစ္ဟာ ေအတာႅဴသုံးမ္ားၿပီး ျစန႔ၸစႅိဳက္ရင္ ႏြစ္ ရာနဲ႕ခ္ီၿပီး မပ္ကၼစီး႐ြိေနနိုငၱဲ့ အၾတက္ ပတ္ဝႏ္းက္င္အၾတက္ ေအတာ္ အႏၲရာယ္ ႐ြိတဲ့ အရာပါ။

ဒီလို PET အပါအဝင္ နိုင္ငံတကာ ေသကတၤ စံနစၷဲ႕ သတၼြတၳားတဲ့ ပလပၥတစ္အမ္ိဳးအစား ၇ ခု စလုံးကို သူတို႔ ေကာက္ေတးက ေ်ခဖ္ကၷိဳျငၥမ္း႐ြိတယႅိဳ႕ Poli loop ရဲ႕ CEO – Liz က ေ်ပာပါတယ္။

Liz Madaras။ ။“ PET ကို ေ်ခဖ္ကၹိဳ႕ လုပၱဲ့ေနရာမြာလၫ္း ေအာင္်မငၼႈ ရပါတယ္။ က္မတို႔က ပလပၥတစ္ အမ္ိဳးအစား အားလုံးအၾတကၥမ္းပါတယ္။ ေကာ္ေစ့လို ပလပၥတစၠစၿပီး အမ္ိဳးစား ၇ မ္ိဳးစလုံးအလုပ္်ဖစၱဲ့အ်ပင္ ပလပၥတစ္ အလႊာအထပၳပ္ လုပၳားတာတို႔၊ ပလပၥတိတ္ေအရာတို႔ ကိုပါ ေ်ခဖ္ကၷိဳျငၥမ္း႐ြိတယ္” လို႔ လၫ္း ေ်ပာပါတယ္။

ပလတ်စတစ် ကိုစားသုံးရှင်သန်တဲ့ ရောနှောဘက်တီးရီးယားကို ဖန်တီးကြသူများ

ဒီလို ေ်ခဖ္က္ရာမြာ သီတင္းပတ္ ၂ ပတ္ေလာက္အၾတင္းမြာပဲ ပလပၥတစ္ေၾတဟာ အပိုင္းအေစၾတ အ်ဖစၠိဳ ေရာက္ၾသားနိုင္သလို သီတင္းပတ္ ၇ ပတ္ေရာက္ရင္ေတာ့ အညိုေရာင္ ေအာၢဲနစ္ အနၫ္အႏြစ္ရၫ္ အ်ဖစၠိဳ ေ်ပာင္းၾသားနိုငၱာကို သူတို႔က လက္ေၾတ႕ ်ပသခဲ့ပါတယ္။

သူတို႔ရဲ႕ ကနဦး ဓါၾတၡဲခႏ္း စမ္းသပၼႈေၾတ အရ ဒီအနၫ္အႏြစ္ရၫ္ေၾတဟာ ေ်မဆီလႊာပို ေကာင္းလာေအာင္ လုပ္ေပးတဲ့ ပစၥၫ္းေၾတ အ်ဖစ္ စိတၡ္လကၡ္ သုံးနိုငၱယႅိဳ႕ ဆိုပါတယ္။ ဒါ့အ်ပင္ ဒါေၾတကို ဇီဝပလပၥတစ္ေၾတ ထုတ္ရာမြာလၫ္း သုံးနိုငၸါတယ္။

Liz Madaras။ ။ “ပလပၥတျစၥန႔ၸစၸစၥၫ္း ေၾကာင့္ညစ္ညမ္းမႈဟာ တကယ့္်ပႆနာတရပႅိဳ႕ က္မတို႔ ်မငၸါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဇီဝနၫ္းပညာနဲ႕ ဓါတုအငၢ္ငၷီယာနၫ္းပညာေၾတ ေပါင္းၿပီး ပလပၥတစ္ေၾတကို သူတို႔မူလ ေနရာ ်ပႏ္ေရာက္ေအာင္ သဘာဝရဲ႕ သံသရာလၫၱဲ့ ်ဖစၥၪၳဲ ်ပႏၸိဳ႕ေပးနိုငၼယ့္ နၫ္းကို ၾထငၹိဳ႕ ဆုံး်ဖတၡဲ့တာပါ။”

သူတို႔ရဲ႕ Poliloop ကုမၸဏီဟာ ေအမရိကႏ္ေအ်ခစိုက္ နာမၫ္ႀကီး Techstars ရင္းႏြီး်မႇုပ္ႏြံမႈ ကုမၸဏီႀကီးနဲ႕ ဟႏ္ေဂရီက ျစန႔္ဦးတီၾထင္သဴေၾတ အားထားရတဲ့ Vespucci Partners တို႔ဆီက အရင္းအႏြီး ရယူၿပီး စက္႐ုံတၫ္ေဆာက္ ဖို႔ပါ စီစၪ္ေနၿပီ်ဖစၸါတယ္။

Source;VOA Burmese

Leave a Reply

Your email address will not be published.